Image 1
Image 2

IFPLUSTAXE ȘI IMPOZITE LOCALE

Băimărenii vor plăti aceleași taxe anul viitor

La ultima ședină consilierii locali băimăreni au aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024. Majoritatea taxelor rămân la fel.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

Vești bune pentru băimăreni. Potrivit hotărârilor luate de aleșii locali, taxele și impozitele locale pentru anul următor râmân în mare parte la nivelul acestui an.

Astfel,  pe băimăreni îi vizează următoarele taxe:

 

ART.1. Se stabilesc valorile impozabile, cotele de impozitare, cotele adiționale de până la 50%, impozitele si taxele locale, respectiv amenzile contravenționale, aplicabile persoanelor fizice și juridice, pentru anul 2024, astfel cum sunt ele prevăzute in anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ART.2 (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afișaj in scop de reclamă și publicitate, taxa pe clădiri/teren în cazul contractelor de concesiune, închiriere ori folosință care se referă la perioade mai mari de un an, se plătesc in două rate egale, până la datele de 31 martie 2024 și 30 septembrie 2024, inclusiv.

 

(2) Taxa pe clădiri și taxa pe teren în cazul contractelor de concesiune, închiriere ori folosință care se referă la perioade mai mici de un an se plătesc lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 

(3) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afișaj in scop de reclamă și publicitate, taxa pe clădiri/teren în cazul contractelor de concesiune, închiriere ori folosință care se referă la perioade mai mari de un an în cuantum de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2024.

 

ART.3 (1) Se stabilește cota taxei pentru servicii de reclamă și publicitate, la 4,5% aplicată asupra valorii serviciilor de reclamă și publicitate cu excepția TVA.

 

(2) Taxa stabilită la alin. 1 se plătește lunar până la data de 10 a lunii următoare celei in care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii de reclamă și publicitate.

 

ART.4 (1) Se stabileşte cota impozitului pe spectacole la 2% în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională și la 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate mai sus.

 

(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până în data de 10 a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

 

ART.5 Se aprobă procedura privind instituirea taxelor practicate de Direcția Patrimoniu și Direcția Taxe și Impozite conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

ART.6 Se stabilesc/mențin, conform art. 484 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, următoarele taxe:

 

a) Taxa specială de eliberare a acordului de funcționare în suma de 220 lei , taxa speciala de vizare a acordului de functionare in suma de 220 lei și taxa specială pentru modificarea acordului/autorizației de funcționare în sumă de 70 lei.

 

b) Taxe practicate de Direcția Patrimoniu și Direcția Taxe și Impozite conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

 

c) Taxe speciale în domeniul urbanismului conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

 

ART.7 Se aprobă instituirea, conform art. 486, alin. 1 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, a următoarelor taxe și tarife pentru utilizarea spatiilor situate în incinta TURNUL ȘTEFAN, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

 

ART.8 Pentru clădirile și terenurile stabilite ca fiind neîngrijite și terenurile agricole ca fiind nelucrate timp de 2 ani consecutivi în urma aplicării Regulamentului privind stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite și terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi, impozitul pe clădiri, respectiv impozitul pe teren se majorează cu 500% pentru anul 2024.

 

ART.9 Pentru neachitarea la termenele de scadenţă de către contribuabili a obligaţiilor de plată datorate bugetelului local al Municipiului Baia Mare, se datorează după aceste termene majorări de întârziere, conform prevederilor legale referitoare la creanțele bugetare locale.

 

ART.10 Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2024, a impozitului pe clădiri, teren, asupra mijloacelor de transport și a taxei pe clădiri/teren în cazul contractelor de concesiune, închiriere ori folosință care se referă la perioade mai mari de un an, datorate pentru întregul an, se acordă o bonificaţie de 10 % pentru persoanele fizice şi o bonificație de 10% pentru persoanele juridice.

 

ART.11 Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori.

 

ART.12 Potrivit prevederilor art. 96 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul maxim de 5 lei, exclusiv, pentru care se renunță la stabilirea creanței fiscale principale și la emiterea deciziei de impunere. În situația în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanțe fiscale principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe.

 

ART.13 Potrivit prevederilor art. 122 alin. 2 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, avizul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului/plătitorului, înainte de începerea inspecției fiscale, astfel: cu 30 de zile pentru marii contribuabili ș i cu 15 zile pentru ceilalți contribuabili/plătitori. Încadrarea contribuabililor în cele două categorii (mari contribuabili respectiv ceilalți contribuabili) se face potrivit criteriilor privind clasificarea contribuabililor pentru organul fiscal central.

 

ART.14 Potrivit prevederilor art. 162 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul minim al creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, la nivelul de 3.000 lei, inclusiv, etc.

V. Gherman

 

 

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Connect with