Image 1
Image 2
Postare ( Sablon)

UPDATE: Drept la Replică – Butka Gergely

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol
Butka Gergo, fotografie de profil de pe Facebook
Butka Gergo, fotografie de profil de pe Facebook

Update – Drept la Replică – Butka Gergely:

În vederea unei corecte informări a publicului, referitor la articolul apărut în ediţia online a cotidianului Informaţia Zilei din data de 20.03.2023 cu titlul ”Casa de Cultură GM Zamfirescu alocă bani pentru cultură pe criterii etnice: din 300.000 de lei, asociaţiil maghiare primesc 221.000 lei, iar cele româneşti 79.000 lei”, ţinând cont de prevederile legale, solicităm publicarea următorului Drept la Replică:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Consiliul Local Satu
Mare a aprobat componenţa Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de finanţare
nerambursabilă, din fonduri alocate Centrului Cultural G.M. Zamfirescu formată din 5 membri şi
un secretar astfel:
– Preşedinte: Kereskényi Gábor- primarul Municipiului Satu Mare,
Membri:
– Tămăşan Ilieş Cristina– viceprimar al Municipiului Satu Mare,
– Stan Gheorghe – consilier local,
– Masculic Csaba – administrator public,
– Covaci Natalia Ileana – şef S.C.C.I.S
Secretar: Muntean Ciprian – contabil Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare
Membru supleant: Fabian Ciprian – referent S.C.C.I.S.

Toate proiectele depuse spre finanţare au fost analizate temeinic de membrii comisiei de
evaluare. Proiectele selectate au fost depuse de asociaţii şi fundaţii cu o mare experienţă.
Deşi autorul articolului acuză pe nedrept ”împărţirea pe criterii etnice”, tocmai acesta face o
împărţire a asociaţiilor în ”maghiare” şi ”româneşti”. Toate asociaţiile care au depus cereri de
finanţare funcţionează în baza legilor din România şi au sediu în Satu Mare – România.

Trebuie totuşi precizat, în ultimii 6 ani, cele mai mari asociaţii culturale din Satu Mare, Asociaţia
Codrenilor, Avram Iancu, Tara Oraşului nu au depus proiecte pentru finanţare. Asociaţia
Tempora a depus în ultimii ani proiecte, toate obţinând finanţare. Din păcate, anul acesta,
Asociaţia Tempora nu a mai depus cerere de finanţare.

Primăria municipiului Satu Mare şi Centrul Cultural GM Zamfirescu au mediatizat intens
lansarea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă în baza Legii 350/2005.
Evaluarea proiectelor se face în baza unui punctaj prevăzut în Legea 350/2005, Anexa 10.

Astfel se ţine cont de:
– Problema identificată este reală, concretă, stringentă şi abordabilă în sensul diminuării /
rezolvării acesteia, calculat astfel:
– Problema identificată este reală, concretă, stringentă;
– Justificarea necesităţii implementării proiectului;

Obiectivele specifice sunt clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în
timp – SMART, calculat astfel:
– Obiectivele sunt clar definite;
– Obiectivele sunt specifice;
– Obiectivele sunt măsurabile;
– Obiectivele sunt abordabile;
– Obiectivele sunt realiste;
– Obiectivele sunt încadrabile în timp;
Există concordanţă între obiectivul general, obiectivele specifice, indicatori, calculat astfel:
– Există concordanţă între obiectivul general şi obiectivele specifice;
– Există concordanţă între obiectivele specifice şi indicatori;

Planul de activităţi, modul de prezentare a acestuia, coerenţa şi realismul, dacă acesta conduce
la atingerea rezultatelor propuse a fi atinse în urma derulării proiectului, calculat astfel;
– Planul de activităţi, modul de prezentare a acestuia- coerenţa şi realismul;
– Modalitatea de implementare a proiectului pentru atingerea rezultatelor proiectului;
– Planul de activităţi – dacă acesta conduce la atingerea rezultatelor propuse a fi atinse în
urma derulării proiectului
– Definirea clară a grupului ţintă, calculat astfel:
– Definirea clară a participanţilor şi explicitarea modalităţii de selecţie a acestora
– Definirea clară a beneficiarilor;
– Impactul proiectului asupra grupului ţintă;
– Bugetul este estimat realist si este în concordanţă cu activităţile planificate;
– Bugetul este estimat realist;
– Bugetul este în concordanţă cu activităţile planificate;
– Consistenţa acţiunilor de promovare cuprinse în proiect;
– Parteneriate încheiate cu organizaţii şi/sau instituţii pentru proiect.
– Proiectul face o ofertă culturală cu caracter de noutate şi diferenţiatoare;
– Proiectul nu propune acţiuni care să se suprapună ofertei culturale anuale a instituţiilor
culturale sătmarene, aşa cum este ea expusă în Programul acţiunilor culturale;
– Acţiunile proiectului presupun o valorificare inovativă şi colaborativă a infrastructurii
culturale şi a resursei umane creative locale;
– Proiectul îşi propune să-şi angajeze publicul specific în mod activ, prin acţiuni care să
stimuleze co-participarea, colaborarea, dezbaterea şi formarea de abilităţi şi deprinderi
culturale.
– Proiectul încadrează mai multe direcţii de finanţare culturală, propunând acţiuni cu
caracter sintetic.

Proiectele care îndeplinesc condiţiile şi criteriile de selecţie fără punctaj vor fi evaluate din punct
de vedere tehnic de Comisia de selecţie.
– Se finanţează numai proiectele culturale care prevăd pregătirea unor evenimente/acţiuni
culturale care se desfăşoară în perioada de implementare a proiectului (anul curent) şi
care au loc în municipiul Satu Mare.
– Etapa de selecţie pe bază de punctaj a proiectelor culturale se realizează de membrii
comisiilor de selecţie constituite la nivelul autorităţii finanţatoare .
– Membrii comisiei de selecţie acordă pe formularul de apreciere prevăzut în Anexa 11, un
punctaj care se calculează prin însumarea calificativelor cuantificate.
– Membrii comisiei de selecţie au dreptul de a opera modificări în bugetul proiectului
cultural.
– Pentru a fi selectat în vederea finanţării, proiectul cultural trebuie să obţină minimum 70
puncte, nerealizarea acestui punctaj descalificând proiectul.
– Proiectele culturale selectate primesc finanţare în ordine descrescătoare a punctajului
obţinut, în limita sumei alocate pentru selecţia de proiecte culturale.

Cu stima,
Butka Gergely
manager

 

*******

 

Articol iniţial:

În procente asociaţiile culturale româneşti au primit 27%, iar cele maghiare 73%, asociaţia tinerilor germani 0% (punctajele s-au făcut din burta domnului Butka Gergo)

Cerem demiterea directorului Butka!

Iată lista asociaţiilor, prezentată în ordinea alocării sumelor. Acest abuz, această discriminare pe criterii etnice nu poate rămâne nesancţionată. Este prea pe faţă de data aceasta, ba chiar e o provocare. Directorul Butko trebuie să prezinte membrii juriului, modul în care au fost analizate proiectele depuse. Criteriile sunt evidente. Este de neconceput ca unei asociaţii a Tinerilor Studenţi Sătmăreni să-i fie alocată o sumă de 10.000 de lei, din 69.750 lei ceruţi, iar unei asociaţii similare maghiare, Tineretul maghiar, să primească 15.000 lei, în timp ce ei au cerut 35.000 lei. În schimb Asociaţia tinerilor vorbitori de limbă germană din Satu Mare nu au primit niciun leu, ei cerând 14.900 lei.

De remarcat că asociaţii cu o activitate recunoscută pe plan naţional, precum Cununiţa şi Centrul Multicultural Poesis, fiecare primind câte 10.000 de lei, sunt sub limita unui teatru de păpuşi în limba maghiară, acesta primind suma de 15.000 lei.

O remarcă specială trebuie acordată producătorilor de vinuri. O fi vorba tot de despre cultură, dar rolul Casei de Cultură G.M. Zamfirescu nu este de a încuraja cultura viţei de vie, ci cultura scrisă, teatru, arta spectacolului, muzica. Ce caută într-un proiect cultural Asociaţia Agricultorilor Maghiari din Judeţul Satu Mare? Li s-a atribuit 30.000 lei. Tot 30.000 a primit Asociaţia viniviticultorilor sătmăreni din podgoriile tradiţionale sătmărene. Asta în timp ce Fundaţia Proscenum Satu Mare a primit zero lei din 16.700 ceruţi. Asociaţia Contemporart, 5000 lei din suma cerută de 28.000 lei.

Ca urmare a acestui abuz, acestei discriminări pe criterii etnice şi politice, cerem demiterea directorului Casei de cultură G.M. Zamfirescu, Butka Gergo ca fiind nedemn de a conduce o instituţie care poartă numele unui mare scriitor, a unui mare om de teatru, George Mihail Zamfirescu.

Totodată invităm asociaţiile civice, asociaţiile culturale nedreptăţite, să semneze în comun un protest sau să conteste individual modul în care s-a desfăşurat jurizarea proiectelor şi au fost atribuiţi banii publici.

Ca în vremurile demult apuse cerem respectarea principiului îndreptăţitei egalităţi.
Asociaţiile nedreptăţite sunt uşor de observat: ele se regăsesc în partea a doua listei. Niciuneia nu i-a fost atribuită o sumă care să depăşească 10.000 de lei.

În rest, organele abilitate ale statului să-şi facă datoria.

 

 

Asociaţii maghiare în ordinea sumelor primite

Fundaţia Identitas Alapitvany, Zilele Culturale Partium, suma necesara ceruta 130.250 lei, suma aprobată 90.000 lei

Fundaţia Identitas Alapitvany, Sfârşit de săptămână în familie, suma necesara ceruta 65.000, suma aprobata 35.000

Asociaţia Agricultorilor Maghiari din judeţul Satu Mare – Szatmár Megyei Magyar Gazdák Egyesülete, Satul mic în Satu Mare, ediţia a-IV-a, suma necesara cerută 50.000, suma aprobata 30.000 lei

Asociaţia viniviticultorilor sătmăreni din podgoriile tradiţionale sătmărene, Gala culturii vinurilor sătmărene, suma necesara ceruta 50.000, suma aprobata 30.000 lei

Asociaţia Iniţiativa Tineretului Maghiar din Satu Mare, Insula Tineretului, suma necesară cerută 35.000, suma aprobata 15.000 lei

Asociaţia Art Project, Evenimente familiale şi tabere de vară la Teatrul de păpuşi Brighella, suma necesara ceruta 33.180, suma aprobata 15.000

Asociaţia Culturală pentru Tinerii din Satu Mare Szatmári Fiatalokért Kulturális Egyesület, Satu Mare Creativ, Suma necesară ceruta 48.000, aprobat 6.000 lei

Asociaţiile româneşti

Asociaţia de Tineret şi Cultură a Creştinilor “Cărturarul Nicolae de la Rohia”, Păstrarea şi promovarea tradiţiilor culturale şi religioane sătmărene, Suma necesară cerută 37.583, Suma aprobată 10.000 lei

Asociaţia SamStudia – Oranizaţia Tinerilor şi Studenţilor Sătmăreni, Festivalul La Dâmburi, ediţia a-IX-a, suma ceruta 69.750 suma aprobata 10.000 lei

Asociaţia chinologică Română-Satu Mare, Promovarea culturii raselor autohtone la Expoziţia chinologică internaţională DOGSHOW 2023-ediţia a 47-a, suma necesara cerută 45.000, suma aprobată 10.000 lei

Asociatia Centru Multicultural Poesis, 125 de ani de la naşterea lui G.M. Zamfirescu, Săptămâna culturii româneşti, la Satu Mare, suma necesară cerută 95.160, suma aprobată 10.000 lei

Fundaţia etnofolclorică Cununiţa, Viaţa – ca un cântec şi un joc – Leontina Dorca – 50 de ani de activitate, suma necesara ceruta 101.500, suma aprobata 10.000 lei

Asociaţia Fluturaşi albastrii, Un zâmbet pentru micii artişti, suma necesară ceruta 50.000, suma aprobata 10.000 lei

Societatea de ştiinţe matematice din România Filiala Satu Mare, Organizarea Conferinţei Naţionale Didactica Matematicii, suma necesara ceruta 15.000, suma aprobata 8.000 lei

Asociaţia Contemporart, Trecut, prezent şi viitor Satu Mare prin prisma muzicii de cameră, suma necesară cerută 28.000, suma aprobată 5.000 lei

Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Judeţeană Satu Mare, Ziua Bastonului alb -ziua mondială a persoanelor cu deficienţă de vedere, Suma necesară ceruta 3.952, Suma aprobată 2.000 lei

Asociaţia Clubul Creatorilor Afirmarea Satu Mare, Revista Afirmarea seria NOUA, suma necesara cerută 5.600, suma aprobată 2.000 lei

Asociaţia Naţională a Surzilor din România -Filiala Satu Mare, Aniversarea 65 de ani de la înfinţarea filialei Surzilor din Satu Mare, suma necesara cerută 6.640, suma aprobata 2.000 lei

Asociaţii cu zero lei aprobaţi

Asociaţia PAX, Zilele muzicale Ham 2023 – Tehetseggondozas – Hatarok Nelkul, suma necesara ceruta 48.795, suma aprobata zero lei

Asociaţia GUTENBERG-Organizaţia tinerilor vorbitori de limba germană din Satu Mare, Ateliere nonformale de dezvoltare personală pentru tineri. Ateliere de limbi străine şi comunicare interculturală, suma necesara ceruta 14.900, suma aprobata zero lei

Asociatia Segíts te is -Ajuta si tu, Organizarea evenimentului pregătire pentru Paşte şi ziua copiilor pentru copii provenind din familii nevoiaşe, suma necesara ceruta 11.550, suma aprobata zero lei

Fundaţia Proscenium Satu Mare, Sărbătoarea poeziei, suma necesara ceruta 16.700 suma aprobata zero lei

Asociaţia Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului Satu Mare, Icoană din suflet de copil, ediţia a-V-a, suma necesara ceruta 11.200, suma aprobata zero lei

Asociaţia Absolvenţilor Veterani Kocsey Ferenc, Organizarea întâlnirii absolvenţilor veterani din Satu Mare ediţia a-XXXI-a, suma necesara ceruta, 24.000, suma aprobata zero lei

Asociaţia FOCUS DRAMA, Teatru exterior, Suma necesară ceruta 20.594, Suma aprobată zero lei

Asociaţia Rovenio Satu Mare, Tabară de teatru Arttis 2023, suma necesara cerută 6.080, suma aprobata, zero lei

Postare ( Sablon)
Postare ( Sablon)

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns