Image 1
Image 2
Acasa

LOCUINȚE SOCIALE

Baia Mare va avea criterii noi de atribuire

Locuințele sociale de pe raza municipiului Baia Mare se vor acorda după criterii noi. Administrația locală a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre care face referire la această atribuire.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

Consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale are statutul de proprietar al locuinţelor sociale, iar relaţia sa cu beneficiarii măsurii este definită în termenii proprietar – chiriaş, după normele generale ale dreptului civil.

Locuințele sociale de pe raza Municipiului Baia Mare se află în proprietatea municipiului și în administrarea Direcţiei de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare. Luând în considerare faptul că actuala Procedură de administrare a locuinţelor sociale din Municipiul Baia Mare a fost aprobată acum 7 ani prin HCL 415/2016, ținând cont de faptul că două din cele cinci blocuri de locuinţe sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială, respectiv blocul de locuinţe sociale situat pe strada Luminişului nr. 13 si 13A şi blocul de locuinţe sociale situat pe str. Horea 46A, fac obiectul proiectelor de reabilitare finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, având în vedere faptul că reabilitarea blocului situat pe str. Luminişului nr. 13 şi 13A este aproape finalizată, iar la cel de pe Horea 46A lucrările sunt în derulare, pe cale de consecinţă cele două blocuri urmează să fie date în folosinţă într-un timp destul de scurt. Pentru toate aceste se impune aprobarea unui nou regulament de administrare, repartizare și închiriere a locuințelor sociale şi de necesitate din domeniului public al Municipiului Baia Mare şi administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială.

Astfel, prin noul regulament, administrația locală urmărește modalităţi mai eficiente de administrare a locuinţelor sociale, prin introducerea de noi condiţii şi obligaţii pentru locatarii unei locuinţe sociale, în vederea unei mai bune întreţineri a acestor imobile. Cererile neactualizate de către solicitanţi pânã la sfârşitul anului 2023, nu vor fi incluse in lista de prioritati care va fi supusa aprobãrii Consiliului Local la începutul anului 2024.

Urmatoarele categorii de solicitanti pot beneficia cu prioritate de atribuirea unei locuinte sociale:

a) persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor

proprietari;

b) tinerii care au vârsta de până la 35 de ani;

c) tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani;

d) invalizii de gradele I şi II;

e) persoanele cu handicap;

f) pensionarii;

g) veteranii şi văduvele de război;

h) beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989,

pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta

muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi

completările ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6

martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu

modificările şi completările ulterioare;

i) victimele violenţei domestice până la data finalizării partajului prin una dintre modalităţile prevăzute

de lege;

j) alte persoane sau familii, pe care le stabileşte Comisia de repartizare a locuințelor socială sau de

necesitate.

Potrivit aceluiași proiect, contractul de închiriere se reziliază la cererea chiriaşului cu obligaţia acestuia de a notifica în prealabil, într-un termen de minimum 30 de zile, respectiv la cererea administratorului, dacă chiriaşul nu a achitat chiria și cheltuielile cu utilitățile cel puţin 3 luni consecutiv, chiriaşul si/ sau persoanele trecute in contractul de inchiriere au pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată aceasta, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor sau au înstrăinat fără drept părţi ale acestora, chiriaşul si /sau persoanele trecute in contractul de inchiriere au un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei, chiriaşul si/ sau persoanele trecute in contractul de inchiriere pastreaza o stare vadit insalubră a locuinței sociale, împrejurare constatata de cel putin 2 ori in decursul unei luni, de catre personalul proprietarului si/sau al administratorului.

Contractul de închiriere se poate rezilia și dacă în locuinţă sunt găsite alte persoane decât cele înscrise în contractul de închiriere imprejurare constatata ca urmare a efectuării de către personalul din cadrul DAS împreună cu Poliţia Locală, a cel putin două verificari, dacă titularul contractului de inchiriere subînchiriază total sau partial locuinta, transmite in baza oricarui act sau intelegeri scrise sau nescrise, dreptul de locuire sau schimbă destinaţia spaţiului inchiriat, chiriaşul si/sau persoanele trecute in contractul de închiriere nu respectă normele de bună vecinătate şi convieţuire bazate pe o bună educare şi au un comportament inadecvat, manifestat prin violenţă fizică şi verbală faţă de colocatari şi faţă de reprezentanţii autorităţii locale, titularul contractului sau oricare din membrii familiei înscrişi în contractual de închiriere, apelează, în mod repetat, la mila publicului, sau determină o altă persoană să săvârşească astfel de fapte.

Alte situații când se poate rezilia contractul sunt cele când titularul contractului sau oricare din membrii familiei înscrişi în contractual de închiriere atrage persoane, sub orice formă în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte, titularul contractului sau oricare din membrii familiei înscrişi în contractul de închiriere, produc, deţin, efectuează orice operaţiune privind circulaţia produselor ori substanţelor toxice, cultivă în scop de prelucrare a plantelor care conţin astfel de substanţe ori experimentează produsele sau substanţele toxice, fără drept, respectiv chiriaşul nu a respectat orice alte clauze contractuale sau prevederile Legii 114/1996.

Primăria Baia Mare spune că în aceste cazuri, locatarul este obligat să predea locuința în termen de 30 zile de la data notificării de reziliere. Chiria și cheltuielile privind utilitățile se datorează până la data predării locuinței.

V. Gherman

Ciornă automată

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns